Progress in
Natural Science

Editorial board
Instructions for Authors
Indexing information
Search by keywords
Current Issue
Advance Search
Search by issue
Times of Access
Times of Download


Visiting Times:
4368892
Visiting Times of Today:
251
Now Online
0

自然科学进展

中国科学基金

Science Foundation in China
Ranking of the papers with high impact

Total  1842 Records  Total  93 Pages  No.1   First Page Last Page Jump To Page
Article NO.TitleAuthor NameVol. Issue NO.Number of ClickCopy
1115989279390717 Atomic phase diagram LI Shichun 2004,14(2):113-118 13579
1167031063597912 Characteristics and geological significance of olivine xenocrysts in Cenozoic volcanic rocks from western Qinling SU Benxun,ZHANG Hongfu,XIAO Yan,ZHAO Xinmiao 2006,16(12):1300-1306 10899
21 Magnetic rotation imaging method to measure the geomagnetic field Xiaojun Li, Jintao Bai, Yongan Li, Xiaoniu Li, Yuanyuan Wang, Xiaoqiang Feng 2008,18(1):21-26 8655
1168994027251848 3D virtual reconstruction of the Pleistocene cheetah skull from the Tangshan, Nanjing, China DONG Wei,HOU Xinwen,LIU Jinyi,FANG Yingsan,JIN Changzhu,ZHU Qizhi 2007,17(1):74-79 7394
201019 Introduction to Progress in Natural Science: Materials International 2010,20(1):- 6919
618 Effects of lanthanum and gadolinium on proliferation and differentiation of primary osteoblasts Zhang Dawei, Zhang Jinchao, Chen Yao, Yang Mengsu and Yao Xinsheng 2007,17(5):618-623 6822
1113271762486733 Regional adaptive delaminating algorithm for rapid prototyping CAI Daosheng,SHI Yusheng,HUANG Shuhuai 2005,15(1):66-73 6496
1121442572094473 Physicochemical and microbiological effects of biosurfactant on the remediation of HOC-contaminated soil ZENG Guangming,ZHONG Hua,HUANG Guohe,FU Haiyan 2005,15(7):577-585 6488
200901 Progress in modifications and applications of fluorescent dye probe Xuening Fei,Yingchun Gu 2009,19(1):1-8 6481
20100105 Preparation and properties of AZO thin films on different substrates Hong-lie SHEN, Hui ZHANG, Lin-feng LU, Feng JIANG, Chao YANG 2010,20(1):44-48 6466
1115989279326099 Advances in mammalian spermatogonial stem cell transplantation ZHANG Xueming,LI Dexue,YUE Zhanpeng,LI Lingling,YU Jiaao 2004,14(6):467-471 6433
1114265676098708 Research on the magnetic material of Sm-Fe matrix nitrides CUI Chunxiang,SUN Jibing,ZHANG Ying,WANG Ru,LI Lin,LIANG Zhimei 2005,15(3):193-199 6380
919 Microbial communities in microcosm soils treated with battery waste Han Xuemei, Guo Weihua, Wang Renqing and Wang Mengcheng 2007,17(8):919-926 6336
20100116 Preface Changxu Shi 2010,20(1):- 6254
1113271762483955 Numerical simulation of tides and tidal currents in Liaoning Bay with POM LIU Hao,YIN Baoshu,XU Yanqing,YANG Dezhou 2005,15(1):47-55 6248
1121442572096800 Simulation of the Earth's gravitational field recovery from GRACE using the energy balance approach ZHENG Wei,LU Xiaolei,HSU Houtse,SHAO Chenggang,LUO Jun,WANG Nengchao 2005,15(7):596-601 6240
906 Cloning, expression and characterization of a nucleoside diphosphate kinase (NDPK) gene from tobacco Zhou Qiyun, Xie Zongming, Zhang Zhigang, Cao Yangrong, Zhang Jinsong and Chen Shouyi 2007,17(8):906-912 6149
13 Overview of HBV whole genome data in public repositories and the Chinese HBV reference sequences Guanghua Wu a,b), Huiguo Ding c), Changqing Zeng b) 2008,18(1):13-20 6143
201017 Preface(For “Progress in Natural Science: Materials International”) 2010,20(1):- 6131
1114410056527310 Development of simple sequence repeats (SSR) markers of ramie and comparison of SSR and inter-SSR marker systems ZHOU Jianlin,JIE Yucheng,JIANG Yanbo,ZHONG Yingli,LIU Yunhai,ZHANG Jian 2005,15(2):137-142 6048
Address by: Department of Publication/NSFC.
83 Shuangqing Road Haidian District,Beijing CHINA.
Post code: 100085
Tel: 86+10-62327204
Fax: 86+10-62326921